Thanh tra, Kiểm tra

Nhằm kiểm tra, ra soát, giải quyết các vụ việc, tránh tồn đọng và thực hiện các biện pháp chấn trỉnh và tăng cường trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên, liện tục. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan chuyên môn các cấp nhằm trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc để thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ngày 14/01/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình ban hành kế hoạch số 28/KH-QLCL Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. với các nội dung sau.

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ Công chức, Viên chức trong cơ quan.

2. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của Chi cục.

3.Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

4. Phối hợp thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, căn cứ nội dung kế hoạch yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện (tải toàn bộ nội dung của kế hoạch tại đây

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User