Quản lý chất lượng

Ngày 08 tháng 7 năm 2019 Chi cục quản lý chất lượng nông lấm sản và thủy sản Hòa ra Thông báo số 447/TB-QLCL về việc Thông báo kết quả thâm định định kỳ về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đợt 01 năm 2019. Từ ngày 05/6/2019 đến ngày 26/6/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lấm sản và thủy sản thành lập 02 đoàn thẩm định tại 04 huyện (Cao Phong, Yên Thủy, Lạc sơn, Kỳ Sơn) và thành phố Hòa Bình. Thâm định được 41 cơ sở kết quả như sau;

                   - 01 cơ sở xếp loại A.

                   - 33 cơ sở xếp loại B (đạt yêu cầu).

                   - Không có cơ sở xếp loại C.

                   - 07 cơ sở tạm ngừng và ngừng sản xuất (01 cơ sở ngừng sản xuất).

                  - Thu hồi 01 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, do cơ sở đã ngừng sản xuất.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo để các cơ sở sản xuất, kinh doanh biết kết quả thẩm định, tần xuất thẩm định trong thời gian tới và tổ chức khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

(Chi tiết kết quả thẩm định tại đây).

Ban biên tập

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User