Tổng hợp

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Chi cục: Gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó chi cục trưởng .

Chi cực trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật và toàn bộ hoạt động của chi cục.

Phó chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một phó Chi cực trưởng được chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân nhân tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn nhiệm vụ trực thuộc:

- Phòng hành chính Tổng hợp;

- Phòng Thanh tra Pháp chế;

- Phòng Quản lý chất lượng ;

- Phòng Chế biến, thương mại;

c) Các đơn vị trực thuộc:

- Trạm quản lý chất lượng liên vùng thành phố Hòa Bình;  

- Trạm quản lý chất lượng liên vùng Tân Lạc;

- Trạm quản lý chất lượng liên vùng Kim Bôi;

Các đơn vị trực thuộc Chi cục có trụ sở, con dấu, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải quyết các phòng chuyên môn, tổ chức thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân nhân tỉnh.

Chi cục trưởng Chi cục quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chi cục quy định chức năng nhiệm, vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo phân cấp hiện hành.

2. Biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản được xác định trên cơ sở vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nhằm trong tổng số biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân nhân tỉnh giao hàng năm.

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User